Kootwijkerbroek
Gratis proefweek aanvragen

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van JJ Concept Group V.oF. / Heerlijk Gezond & Zo (hierna; “Heerlijk Gezond & Zo”).
1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 12 en 18 maanden lidmaatschapsvormen van Heerlijk Gezond & Zo.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Heerlijk Gezond & Zo en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Heerlijk Gezond & Zo en het Lid.
2.2. Heerlijk Gezond & Zo is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Heerlijk Gezond & Zo zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Heerlijk Gezond & Zo te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Heerlijk Gezond & Zo gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo).
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Heerlijk Gezond & Zo worden overgedragen.
3.4. Heerlijk Gezond & Zo behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
3.5. Heerlijk Gezond & Zo zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van Heerlijk Gezond & Zo, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.heerlijkgezondenzo.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.4. Heerlijk Gezond & Zo behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso inclusief de extra administratie kosten die hierbij gemaakt worden.
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Heerlijk Gezond & Zo te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Heerlijk Gezond & Zo heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is Heerlijk Gezond & Zo gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
4.6. Indien Heerlijk Gezond & Zo over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €60,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Heerlijk Gezond & Zo het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Heerlijk Gezond & Zo tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Heerlijk Gezond & Zo biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Heerlijk Gezond & Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Heerlijk Gezond & Zo meedelen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Heerlijk Gezond & Zo. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Heerlijk Gezond & Zo of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden of 18 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1. In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Heerlijk Gezond & Zo is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.9. Heerlijk Gezond & Zo is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1 Heerlijk Gezond & Zo verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 In de Privacyverklaring van Heerlijk Gezond & Zo wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Heerlijk Gezond & Zo worden verwerkt, voor welke doeleinden Heerlijk Gezond & Zo dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Heerlijk Gezond & Zo en is strikt persoonlijk.
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
6.3. Heerlijk Gezond & Zo is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.
6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Heerlijk Gezond & Zo te worden gemeld. Heerlijk Gezond & Zo zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
7.2. De opzegging aan het einde van de looptijd is alleen mogelijk middels een handtekening via de tablet in de club of een aangetekende brief. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd, evenals opzeggingen per email.
7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Heerlijk Gezond & Zo deze per aangetekende post te verzenden.
7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Heerlijk Gezond & Zo - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van twintig kilometer van de clubs van Heerlijk Gezond & Zo of een met Heerlijk Gezond & Zo gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.
7.5. Heerlijk Gezond & Zo geeft een Looptijd Verkorting optie bij 18 maanden trajecten om deze vervolgens toch te verkorten naar 12 maanden. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Heerlijk Gezond & Zo de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekening op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 12.50 euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd per mail of in een van de clubs. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Heerlijk Gezond & Zo. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
7.6. Heerlijk Gezond & Zo mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
b. indien het Lid de huis- of saunaregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Heerlijk Gezond & Zo het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van Heerlijk Gezond & Zo - deugdelijk bewijs.
8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. Heerlijk Gezond & Zo is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. Heerlijk Gezond & Zo is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
9.3. Heerlijk Gezond & Zo is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van Heerlijk Gezond & Zo , of een met Heerlijk Gezond & Zo gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van Heerlijk Gezond & Zo of een met Heerlijk Gezond & Zo gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Heerlijk Gezond & Zo kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
10.3. In geval van klachten met betrekking tot Heerlijk Gezond & Zo dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot Heerlijk Gezond & Zo, zoals beschreven op de website (www.Heerlijk Gezond & Zo.nl).

11. Personal Training

11.1. Heerlijk Gezond & Zo, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Heerlijk Gezond & Zo is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Heerlijk Gezond & Zo of haar leidinggevenden.
12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Heerlijk Gezond & Zo, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Heerlijk Gezond & Zo gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de sauna strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Heerlijk Gezond & Zo gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Heerlijk Gezond & Zo kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Claim uw gratis proefweek!

Wilt u uw gratis Proefweek claimen? Vul dan onderstaand formulier in en klik op verzenden. We nemen dan contact met u op voor een persoonlijke kennismaking.

Wat is uw naam?
Hoe kunnen wij u bereiken?
Hoe kunnen wij u bereiken?
Welke vestiging?
U moet dit aanvinken om verder te gaan.
Dit 'vinkje' is verplicht

Heerlijk gezond & zo

Voor iedereen

Bent u op zoek naar een plek waar u zich thuisvoelt, u de beste begeleiding en persoonlijke aandacht krijgt en waar u uw doelen haalt? Dan is Heerlijk Gezond & Zo in Kootwijkerbroek  hét gezondheidscentrum voor u!

Over ons

Dáárom Heerlijk Gezond & Zo

Voedingsprogramma Vitaal Leven, voor verantwoord gewicht verliezen
Milon Cirkel, fit in 35 minuten!
U beweegt altijd onder professionele begeleiding
Copyright 2023 Heerlijk Gezond & Zo | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Realisatie BenedenBoven